Hva foregår på holmen?

Minol holmen forsyner nærområdet med drivstoff og smøremidler. Produktene transporteres somregel med tankbåt til vårt kaianlegg og det pumpes deretter inn på tanker for lagring. Fra dissetankene forsynes Boreal flåten og private med behov for drivstoff enten via kaianlegg eller veddistribusjon med tank bil. Minol lagrer pr. i dag gassolje og farget diesel på tankene og smøremidlerfra eget lager ved kaiet.

Storulykkeforskriften

Storulykkeforskriften omfatter virksomheter som kan føre til en ukontrollert hendelse av størreomfang, det vil si brann, eksplosjon eller utslipp. Virksomhetene rapporterer til myndighetene ihenhold til denne forskrift. Minol holmen omfattes av denne forskrift og i henhold til §12 skalinformasjon om virksomhetens aktiviteter, sikkerhetstiltak og respons ved en storulykke formidles tilallmenheten.

Hvilken risiko er knyttet til anlegget?

Myndighetene stiller strenge krav til virksomheter som er underlagt Storulykkeforskriften. Det ergjennomført risikoanalyser for mottak, lagring og utlevering av produkter. Analysen skal avdekkesannsynligheten for en alvorlig hendelse , slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller begrenserisikoen.

Systematisk vedlikehold, gode prosedyrer og arbeidsrutiner samt diverse sikringstiltak gjør at risikoener betydelig redusert. Tanker er utstyrt med moderne hjelpemidler i form av overfyllingsvern,peilesystemer m. m. Det brukes betydelig beløp for å sikre at lekkasje og brann ikke skal inntreffe.

Alle produkter er lagret på en slik måte at faren for eksplosjon er regnet som svært liten.

Hvilke uhell eller ulykker kan inntreffe?

Aktuelle farer ved anlegget omfatter lekkasje eller utslipp av oljeprodukter fra rør og tanker eller iforbindelse med lasting eller lossing. Lekkasje i seg selv medfører ikke fare for menneskers liv ellerhelse. En eventuell brann vil være lokal og begrense seg til anlegget og dens nære omgivelse.

Beredskap

På område finnes brannvarsling, brannslukkings utstyr og oppsamlingsarrangement for eventuellelekkasjer fra tank på land. Det finnes også førstehjelps utsyr og hjerte starter ved lokalene.

Oljeabsorbenter og lenser er også tilgjengelig ved anlegget for begrensing av utslipp. Ved størrehendelser samarbeides det med Brannvesenet, havnevesen og politi. Brannvesen skal alltidkontaktes ved større utslipp på 110 evt politi på 112.

Dominoeffekt

God kontakt med naboer hjelper å redusere muligheten for dominoeffekt dersom en avvirksomhetene har en hendelse.

Øvelser

Det holdes både årlige skrivebords øvelser og brannøvelser ved anlegget. Naboer og nærliggendevirksomheter vil normalt bli varlset i forkant av slike øvelser dersom det er behov for det.

Evakuering og varslingsrutiner

Varslingsrutiner ved uhell varierer avhengig av uhellets art og omfang. Ved uhell eller ulykker avstørre omfang vil nødetater varsles. Evakuering skjer til angitt plassering.

Hva skal jeg gjøre?

Dersom det skulle oppstå en større brann ved Minol holmen og røyken driver mot området der duoppholder deg, anbefales følgende forholdsregler.

 -Lukk vinduer og ventiler

 -Hold deg innendørs dersom ikke annen melding er gitt.Ved uhell oppfordres du om å etterkomme instrukser og henstillinger fra politi og redningstjeneste.

Hva gjør jeg dersom jeg oppdager noe unormalt inne på anlegget?

Dersom du oppdager noe unormalt ved anlegget ta kontakt med

-Leder minol 95 77 15 08

-Brannvesen på telefon 110

-Politi på telefon 112

For teknisk informasjon eller andre spørsmål kontakt:

Post@minol.no

Telefon: 75070000

Minol er en avdeling /divisjon I Boreal Sjø AS, Org nr. 974 208 849

Information in English

This appendix contains information about what you should do if an accident occurs within the MinolHolmen facility. The fire department and the police will be present and lead the operation in case ofa serious incident. The police are responsible for information to neighbors and leading an evacuationif needed.